เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ เสียง โลโก้ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยบริษัท เจนก้องไกล จำกัด ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย, สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว (Know how) ฐานข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตามฯลฯ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด


คำว่า บริษัท เจนก้องไกล จำกัด รวมถึงเครื่องหมายและชื่อรายการ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด สำหรับบรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้านั้นๆ โดยการใช้ดังกล่าวไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์น


ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว ข่าวสาร และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆในทางกฎหมาย

ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อบริษัท เจนก้องไกล จำกัด และ/หรือ กรรมการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด

2. การใช้บริการ

บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้เป็นประโยชน์ส่วนtตัว และมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด โดยผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เจนก้องไกล จำกัด นอกจากนี้ ท่านจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบใดก็ตาม ดังต่อไปนี้

ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ทำสำเนา ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ จัดเก็บ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เจนก้องไกล จำกัดก่อนล่วงหน้า การทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่า โดยวิธีการใด ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพื่อนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เจนก้องไกล จำกัด และ/หรือ ตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เจนก้องไกล จำกัด สมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และ/หรือ บุคคลภายนอก อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส(Virus) หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัด การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด หรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ บุคคลภายนอก ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัท เจนก้องไกล จำกัดจะประกาศหรือ กำหนดขึ้นภายหลัง หากบริษัท เจนก้องไกล จำกัดทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัท เจนก้องไกล จำกัดมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัท เจนก้องไกล จำกัดเห็นสมควรทันที

3. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่ในความควบคุมของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือกระทำการละเมิดใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่นๆ

กรณีเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัท เจนก้องไกล จำกัดจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่บริษัท เจนก้องไกล จำกัดได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง (“as is” basis) ทั้งนี้ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด ไม่รับผิดในเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อมูล เนื้อหา ผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่รับรองในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวด้วย

บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจันฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้

บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ

บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้เว็บไซต์หรือที่เกี่ยวกับกับการใช้เว็ปไซต์ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าบริษัท เจนก้องไกล จำกัดจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และ/หรือ บทความ รับส่งข้อมูลหรือการกระทำการใดๆ ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

4. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัท เจนก้องไกล จำกัดได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจาก การให้บริการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

5. ความลับ

ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด

6. การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัท เจนก้องไกล จำกัดสงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดทางอินเทอร์เน็ต

7. นโยบายระงับข้อพิพาท

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด บริษัท เจนก้องไกล จำกัดมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดตามที่อยู่ด้านล่างนี้

โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02-114-8222

อีเมล : pr@jenparking.com

ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้อง และ/หรือ ข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดของข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัท เจนก้องไกล จำกัดดำเนินการ

ภายหลักจากบริษัท เจนก้องไกล จำกัดรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัท เจนก้องไกล จำกัดจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดทราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัท เจนก้องไกล จำกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัท เจนก้องไกล จำกัดระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญากับบริษัท เจนก้องไกล จำกัด เนื่องจาก บริษัท เจนก้องไกล จำกัดจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

8. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัท เจนก้องไกล จำกัดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัท เจนก้องไกล จำกัดอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท เจนก้องไกล จำกัด กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดหรือบริษัท เจนก้องไกล จำกัดในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท เจนก้องไกล จำกัดตามที่กฎหมายกำหนด

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัท เจนก้องไกล จำกัดของสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และบริษัท เจนก้องไกล จำกัดไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

10. กฎหมายที่บังคับใช้

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ท่านและบริษัท เจนก้องไกล จำกัดตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

การใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดในอนาคตย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัดที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว