ทีมงานบริหารพื้นที่จอดรถ

เพราะ “ทีมงาน” คือหัวใจหลักของการบริหารพื้นที่จอดรถ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งเรื่อง
ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารพื้นที่จอดดรถ
ทักษะความชำนาญ การจัดจราจร จัดพื้นที่จอดรถ ระบบควบคุมรถ ระบบคิดว่าบริการและตรวจสอบเงิน
การให้บริการ และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
มีจิตสำนึกในการให้บริการและรูปแบบการให้บริการที่จอดรถอย่างมืออาชีพ

ระบบเทคโนโลยีควบคุมพื้นที่จอดรถ

ทีมงานบริหารพื้นที่จอดรถ