Consultancy Service

บริการให้คำปรึกษา

เรายินดีให้คำปรึกษาการลงทุน การจัดทำ และบริหารพื้นที่จอดรถ พร้อมวิเคราะห์ วางแผนและให้คำแนะนำประเด็นต่างๆ ดังนี้
การวางแผนและออกแบบจุดติดตั้งระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยี
ควบคุมทางเข้า - ออก
การวางแผนอัตรากำลัง และการรักษาความปลอดภัย
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พื้นที่และกำหนดอัตราค่าบริการ
วิเคราะห์ต้นทุนการจัดสร้าง และการบริการ

ลงทุนพื้นที่จอดรถ

การบริหารงานที่จอดรถ

บริการให้คำปรึกษา