ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเทคโนโลยี

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาระบบ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบนวัตกรรมถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่ต้องมีความต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปตามยุคสมัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า