ด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ดำเนินการตามนโยบายการ
การพิจารณาจัดจ้างพนักงานตามพื้นที่ที่เกิดโครงการ เพื่อความเป็นมิตรกับชุมชน
ส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายได้ และพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
โดยการจัดฝึกอบรมต่อเนื่อง และการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม
เพื่อความก้าวหน้าในสายงานและความชำนาญเฉพาะตนของบุคลากร