ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด นอกจากจะจัดจ้างพนักงานตามพื้นที่ที่เกิดโครงการ
เพื่อความเป็นมิตรกับชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายได้ บริษัทฯ
ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจ
โดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการใช้บัตรจอดรถ และลดการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย
โดยใช้ระบบแนะนำช่องจอดรถ