สมัครงาน - บริษัท เจนก้องไกล จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

เพื่อบริหารจัดการจราจร ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เก็บเงินค่าจอดรถ

ติดตั้งอุปกรณ์และระบบในการอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร

จัดเก็บค่าจอดรถและบริหารลานจอดรถและระบบควบคุมการเข้าออกของรถ

พร้อมทั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ ในการบริหารลานจอดรถ

มีประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวมาแล้ว มากกว่า 22ปี

โดยปัจจุบันมีพื้นที่จอดรถที่กำลังบริหารอยู่ จำนวนกว่า 26,000 ช่องจอด

สมัครงาน - บริษัท เจนก้องไกล จำกัด

ความเป็นมา

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ด้านการให้บริหารที่จอดรถ ด้วยทีมงานด้านการบริหารงานที่มีประสบการณ์สูง

ครอบคลุมในทุกลักษณะงาน โดยเฉพาะ งานด้านการจัดการจราจร การจัดเก็บเงินค่าจอดรถ ระบบและอุปกรณ์ควบคุมที่จอดรถที่ทันสมัย

และการบริการดูแล บำรุง รักษา สถานที่จอดรถ อาคารจอดรถ ลานจอดรถ เพิ่มการใช้พื้นที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับจำนวนรถยนต์ ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

แก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนำรถมาจอดในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัท เจนก้องไกล จำกัด สามารถให้คำปรึกษา แก้ปัญหาและจัดการด้วยการนำประสบการณ์

และเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ช่วยให้เจ้าของพื้นที่ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่า เพิ่มของพื้นที่ สร้างความสะดวก ปลอดภัยและความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

เจนก้องไกล จำกัด Jpark_PR JPARK Official