หลักสูตรฝึกอบรม "การทำงานอย่างมีความสุข"

พนักงานบริษัท เจนก้องไกล จำกัด หน่วยงานสยามสแควร์
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำงานอย่างมีความสุข"