ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานบริษัทฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2559  เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ห่างไกลโรค