ต้อนรับคุณ Shinichi Ikegawa ดูพื้นที่จอดรถ

คณะทำงานบริษัท เจนก้องไกล จำกัด 
ให้การตอนรับคุณ Shinichi Ikegawa จากบริษัท Park Area Corporation 
ซึ่งเดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อดูการทำงานบริหารพื้นที่จอดรถของ J-Park