การพูดคุยทำความเข้าใจก่อนเริ่มงาน

ทีมงานหน่วยงานแสนสิริทาว์ ฟังการชี้แจงและพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อนเริ่มงาน เพื่อให้งานบริการที่จอดรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย