ฝึกการเคลื่อนย้ายรถยนต์

พนักงานบริการลานจอด
เข้ารับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์