การให้สัญญาณจราจร

พนักงานบริการลานจอด เข้ารับการฝึกอบรมการให้สัญญาณจราจรและรูปแบบการบริการลูกค้า