อบรมทักษะการให้บริการที่จอดรถ

พนักงานบริการลานจอด เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะการให้บริการที่จอดรถ 
เช่น การให้สัญญาณจราจร การใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถ การเข็นรถ ฯลฯ เป็นต้น

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บริการที่จอดรถมีความสะดวก ปลอดภัย ง่ายต่อลูกค้าทุกท่าน