News

May 24

ต้อนรับคุณ Shinichi Ikegawa ดูพื้นที่จอดรถ

คณะทำงานบริษัท เจนก้องไกล จำกัด 
ให้การตอนรับคุณ Shinichi Ikegawa จากบริษัท Park Area Corporation 
ซึ่งเดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อดูการทำงานบริหารพื้นที่จอดรถของ J-Park
 ...

Apr 24

การพูดคุยทำความเข้าใจก่อนเริ่มงาน

ทีมงานหน่วยงานแสนสิริทาว์ ฟังการชี้แจงและพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อนเริ่มงาน เพื่อให้งานบริการที่จอดรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

Mar 24

ปรับปรุงอาคารจอดรถท่าอากาศยานขอนแก่น

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ผู้บริหารพื้นที่อาคารจอดรถท่าอากาศยานขอนแก่น ได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ พร้อมทั้งได้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่จำเป็นใ...

Mar 6

การให้บริการที่จอดรถ

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
สำหรับการให้บริการที่เป็นเลิศ...

Dec 7

จิตปัญญาพัฒนาชีวิต

พนักงานบริษัท เจนก้องไกล จำกัด หน่วยงานรฟม. สายสีน้ำเงิน
ร่วมสนธนาแบ่งปันชีวิตและการทำงานในธุรกิจให้บริการ...

Nov 30

ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานบริษัทฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2559  เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ห่างไกลโรค...

Jul 31

อบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

พนักงานบริษัท เจนก้องไกล จำกัด ส่วนงานดูแลลานจอดรถการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้ารับการอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม การรถไฟฟ้าข...

Top