Parking Management

  • ลงทุนพื้นที่จอดรถ

ลงทุนพื้นที่จอดรถ

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนกับ "ที่จอดรถ" หลายหลายรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และการให้บริการ

การลงทุนด้านสถานที่จอดรถ (Parking Investment) บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนสถานที่จอดรถ ดังนี้

  1. เช่าหรือสัมปทานพื้นที่จอดรถ ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เพื่อจัดเก็บค่าจอดรถ

    โดยจ่ายค่าเช่าหรือค่าสัมปทานให้กับเจ้าของพื้นที่

  2. ร่วมลงทุนกับเจ้าของพื้นที่จอดรถ ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เพื่อจัดเก็บค่าจอดรถ

    โดยแบ่งรายได้ร่วมกัน (Revenue sharing)

  3. ร่วมลงทุนกับเจ้าของพื้นที่จอดรถ ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เพื่อจัดเก็บค่าจอดรถ

    โดยแบ่งกำไรร่วมกัน (Profit-sharing)

Top