Parking Management

  • บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

เราพร้อมให้คำปรึกษาทุกประเด็น ครอบคลุมทุกคำถาม เช่น การออกแบบ, วางแผน, ก่อสร้าง, คำนวนต้นทุน, วางระบบงาน ฯลฯ

การบริการให้คำปรึกษา (Consultancy Service)เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาการบริหารพื้นที่จอดรถ บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. การออกแบบระบบจราจร
  2. วางแผนและออกแบบจุดติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ควบคุมทางเข้า
  3. การวางแผนกำลังพล และการรักษาความปลอดภัย
  4. การจัดทำรายงาน
  5. การตรวจสอบรายงานการเงิน
  6. การส่งเสริมการตลาด
Top