Technology Management

  • ระบบควบคุมลานจอด

ระบบควบคุมลานจอด

เทคโนโลยีการจัดการที่จอดรถ

 

ระบบและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า - ออก (Car Park System)

  1. ระบบควบคุมและบริหารจัดการรถยนต์ผ่านเข้าและออกจากสถานที่จอดรถ โดยระบบออกแบบให้สามารถหมุนเวียนบัตร ตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ได้ตลอดเวลา ประหยัด และปลอดภัย  รองรับโครงการขนาดใหญ่มีอัตรารถยนต์หมุดเวียนสูง ต้องการตรวจสอบที่รัดกุ่ม ต้องการตัวเลขทางสถิติที่ละเอียดสำหรับงานด้านการตลาด หรืองานว่างแผนจราจรในอนาคต และสามารถต่อสายสัญญาณได้ในระยะทางไกล โดยไม่ต้องกังวลต่อคุณภาพของสัญญาณ และความล่าช้าในการประมวลผล

จุดเด่นของระบบ

           ระบบสามารถต่อเชื่อมกันเพื่อสร้างโครงข่ายทางข้อมูลของโครงการ โปรแกรมการบริหาร และการจัดการระบบการนำรถยนต์ผ่านเข้าและผ่านออก 

ประโยชน์ของระบบ

           สามารถส่งผ่านข้อมูลออก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเขียนโปรแกรมเพิ่ม สร้างระบบการตรวจสอบเพิ่ม 2 ชั้นที่รัดกุมขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อมูลรองรับการตรวจสอบบัตรที่สูญหาย ตรวจการคงค้างของรถ ความสามารถของระบบไม่แตกต่างจากระบบ LAN
Top